Visie

De ChristenUnie in Opsterland

De ChristenUnie is een politieke formatie van christenen die zich betrokken weet bij de samenleving en het bestuur hiervan. Vanuit de vaste uitgangspunten die de Bijbel ons leert en die door Jezus Christus zelf zijn samengevat in het gebod om God en de naaste lief te hebben, wil de ChristenUnie ook in Opsterland actief zijn.

U kunt van ons dan ook maximale inzet verwachten. Zeker als het gaat om bescherming en behoud van de schepping. Sociale rechtvaardigheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Wij vinden dat de gemeente, waar mogelijk, moet opkomen voor de zwakkere in de samenleving. De gemeente staat het dichtst bij de burger en heeft daarom niet alleen een belangrijke signaleringsfunctie, maar zal alles moeten doen om kwetsbare groepen te beschermen en te helpen en daarmee de tweedeling in de maatschappij tegen te gaan.

Onze visie is gebaseerd op de Grondslag zoals die  op het partijcongres van 13 juni 2015 is vastgesteld:

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.