ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: Kiesvereniging Opsterland Christenunie
RSIN: 8158.07.508
KvK-nummer: 01101883

Post- en bezoekadres: Foareker 11, 9247 AA  Ureterp

Doelstelling

De doelstelling is verwoord in de Unieverklaring:

Wij, leden van de ChristenUnie, hebben ons verenigd om vanuit ons christelijk geloof invloed uit te oefenen op het bestuur van ons land en in de samenleving. Gelovig luisterend naar het Woord van God en met een open oog voor de werkelijkheid zoeken wij naar zijn wil. We laten ons daarbij aansporen door Gods opdracht om Hem lief te hebben en ook onze medemensen. We willen dat de overheid de geestelijke en politieke vrijheden waarborgt, opdat God naar zijn Woord gediend kan worden.

Van die vrijheden willen we gebruikmaken om onze christelijke overtuiging in de politiek en in de maatschappij uit te dragen. Wij zijn ervan overtuigd dat de God die wij belijden en willen dienen, ook door de overheid en in de samenleving gehoorzaamd en geëerd behoort te worden. Een overheid die Gods geboden in praktijk brengt, dient het welzijn van de samenleving. God heeft alles volmaakt geschapen. De wereld is echter aangetast door de ongehoorzaamheid van de mens. Daarom heeft de samenleving gezag nodig, dat het kwaad indamt en tegengaat.

Vanuit onze overtuiging komen wij op voor het recht van allen die deel uitmaken van onze samenleving en ook streven wij naar gerechtigheid in internationale betrekkingen. Deze overtuiging plaatst de actuele politiek in het perspectief van Jezus Christus, wie alle macht is gegeven in hemel en op aarde. Door Hem is er uitzicht op een leven over de grenzen van de huidige wereld heen. Vanuit dit vertrouwen zoeken wij gedreven naar de steun van allen die met ons deze politiek willen steunen en bevorderen. We doen dit alles in het besef dat we afhankelijk zijn van God en bidden om de leiding van de Heilige Geest.

De lokale afdeling heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u bij "Partij en Mensen", "Bestuur".

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Een kopie hiervan kan op aanvraag worden toegezonden.
Een samenvatting van het laatste goedgekeurde financiële verslag vindt u hieronder:

2014
Christenunie Opsterland
Rijlabels Som van   Ontvangsten Som van   Uitgaven
A: Beginsaldo 01 januari € 7.032,82
Bankkosten € 101,86
Bloemen en andere attenties € 277,21
Donaties aan W.I. Christenunie € 36,00
Landelijk Bureau   (ledenafdracht) € 1.400,24
Ontvangen giften € 300,06
Portokosten € 120,17
Promotiekosten € 1.670,90
Vergaderkosten € 129,10
Verkiezingen € 2.078,17
Z: Eindsaldo 31 december € 4.319,71
Eindtotaal €   8.733,12 €   8.733,12

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan

In 2014 hebben we in totaal 26 giften ontvangen, voor een totaalbedrag van € 300,06.

Begroting voor het jaar 2015

De begroting voor het jaar 2015 vindt u hieronder:

Begroting 2015
Christenunie Opsterland
Verwachte inkomsten   Verwachte uitgaven  
Ledenafdracht Landelijk Bureau € 1.400,00 Advertentiekosten € 100,00
Giften € 250,00 Bankkosten € 100,00
  Bloemen en andere attenties € 100,00
  Donatie aan W.I. Christenunie € 36,00
  Portokosten € 35,00
  Promotiekosten € 200,00
  Standhuur Festival 316 € 484,00
  Vergaderkosten € 300,00
  Diverse kosten € 45,00
  Subtotaal € 1.400,00
  Positief verschil € 250,00
Totaal € 1.650,00 € 1.650,00

Jaarverslag 2015

Jaarverslag_inhoud_2015