Algemene beschouwingen 2018

Algemene-Beschouwingen-Foto-Sietse-de-Boer-IMGL5413-1200x800[1].jpg

Foto gemaakt door: Sietse de Boer (Sa24.nl)

dinsdag 06 november 2018 19:13

Fractievoorzitter Gerrit Weening heeft op de begrotingsvergadering van maandag 4 november de volgende algemene beschouwingen voorgelezen:

Algemene politieke beschouwingen 2018

Mevrouw de voorzitter, leden van de Raad, wethouders, ambtenaren en verder de aanwezigen op de tribune en thuis,Het maken van de Algemene Beschouwingen is altijd weer een uitdaging. Hoe begin je en wat wil je zoal meenemen. Toen ik hierover nadacht moest ik denken aan het Bijbelboek Prediker. Prediker was toen hij het boek schreef koning van Israel en hij was een wijs en machtig man. Hij vind het skreppen en skworren maar niets en laat dat duidelijk horen. Ik citeer: de priis is net foar de fluchste rinners, de oerwinning net foar de dapperste striders, it brea is net foar de wiisten, de rykdom net foar de kundigsten, de geunst net foar de handigsten want tiid en tafal treft harren allegearre.

Hij wil hiermee zeggen dat de tijden veranderen en dat de mens flexibel moet zijn in de uitvoering van taken die hij verricht. De mens moet bedachtzaam zijn en niet als een wilde tewerk gaan. Gezond verstand gebruiken is zijn motto! Voorzitter, deze verstandige woorden probeer ik van toepassing te brengen op onze taak als volksvertegenwoordigers van de mooie gemeente Opsterland. Terug kijkend op het afgelopen jaar kunnen we stellen dat we veel zaken mochten behandelen. Veel vergaderingen zijn het afgelopen jaar belegd. Hoe kijken we hierop terug? Hebben we steeds het doel voor ogen gehad dat we het beste zoeken voor onze inwoners? Zijn we begaan met de inwoners die onder aan de maatschappelijke ladder staan? Krijgen mensen met een beperking onze verdiende aandacht? Of hebben we de neiging gehad om te kiezen voor eigen gewin en hebben we geprobeerd om punten te scoren bij de kiezers? Afgelopen maart zijn er verkiezingen gehouden. Grote verschuivingen zijn uitgebleven. Onze achterban heeft duidelijk gekozen voor stabiliteit en betrouwbaarheid. Wij zijn dankbaar dat we als volwaardig partner mee mochten doen in de onderhandelingen om te komen tot een nieuwe coalitie. De afgelopen vier jaar hebben we op een fijne manier mogen samenwerken. Ik wil vanaf deze plaats de collega's hiervoor bedanken. Dat geldt vooral en met name voor het CDA die op een constructieve manier heeft bijgedragen tot waar we staan. Voorzitter, de samenstelling is gewijzigd en dat kan oproepen tot emoties, maar van ons wordt gevraagd om in de huidige samenstelling deze gemeente te vertegenwoordigen. Een nieuw coalitieakkoord is gemaakt en heeft brede steun gekregen van deze raad. De eerste stappen in de nieuwe samenstelling zijn gemaakt en geven ons vertrouwen. Dat vertrouwen hebben we uitgesproken en daar gaan we voor. Wat vooral van belang is, is dat we de raad volledig willen meenemen in het modern besturen van onze gemeente. Openheid is de kern van onze democratie!

Voorzitter, het sociaal domein vraagt veel aandacht. De tekorten op vooral de jeugdhulp blijven en het rijk is nog steeds niet over de brug gekomen met voldoende middelen. Gelukkig kunnen we nog steeds putten uit een goed gevulde reserveringspot, maar de bodem komt in zicht. We zijn natuurlijk erg blij met de bijdrage uit de stroppenpot, maar waar we naar zoeken is structurele bijdrage die de kosten dekt. Dreigen de kwetsbare inwoners de dupe te worden van de bezuinigingsdrift van de overheid? In onze ogen is ieder mens waardevol en moeten we iedereen respectvol behandelen. Geweldig wat de vrijwilligers en mantelzorgers hebben  gedaan, deze groep moeten we koesteren!

Voorzitter, mijn fractie wil toch nog een opening zoeken om de verantwoordelijken te bereiken. Deze mensen zitten in Den Haag, onze Kamerleden. Vanuit de VNG wordt de druk richting de regering opgevoerd. Wij zijn van mening dat we ook als raad een signaal moeten afgeven.  Of moeten we kiezen voor langere wachttijden, strengere criteria en meer preventie? Wanneer we inzetten op preventie zou dat kunnen betekenen dat er minder mensen belanden in zwaardere zorg. Maar wat zijn dan de gevolgen? Voorzitter, mijn fractie heeft een motie gemaakt met een oproep aan de volksvertegenwoordigers in Den Haag om nu in te grijpen. Deze motie wordt mee ingediend door Partij van de Arbeid, CDA, GroenLinks/OpsterLanders, D66, VVD en Opsterlands Belang. Vanaf deze plaats wil ik ook weer onze afdeling Sociaal Domein bedanken voor hun voortvarend beleid. Een betrokken groep mensen die hart voor de medemens heeft en dat ook laat blijken. Goed om te horen dat de tekorten steeds meer in kaart worden gebracht zodat we weten waar de aandacht op gericht moet zijn. Dank voor de voorlichting die er op gericht is om de raad aan de voorkant te betrekken bij de plannen en bij de uitvoering. Blijf ons vooral voeden! Voorzitter, duurzaamheid is een belangrijk thema in het coalitieakkoord. Deze uitdaging vraag moed en lef! De beslissingen die genomen zijn m.b.t. de zonneparken Skiepeleane en Lipomwyk in Ureterp kunnen we van harte ondersteunen. Hiermee is een belangrijke stap gezet om de doelstelling om 100 hectare binnen vier jaar te benutten om zonne-energie op te wekken. Enkele dorpen pakken de handschoen op en we roepen alle dorpen op om te komen met plannen. Ga aan de slag! Ook de gemeente is aan slag en moet het voortouw gaan nemen. De eerste aanzet om de gemeentelijke gebouwen te voorzien van zonnepanelen is zichtbaar gemaakt. Regeren is vooruitzien en stilstand is achteruitgang. Mijn fractie is blij dat de knoop is doorgehakt m.b.t. MFC de Skâns. De gemeenschap betrekken bij de vele plannen lijkt nog steeds niet ons sterkste punt te zijn, of vraagt men steeds meer uitleg en voorbereiding? Kunnen we als gemeente wel voldoen aan wat de burger vraagt. Wordt de burger ook steeds kritischer? Dat de kanteling is ingezet en dat dorpen daarmee aan de slag gaan stemt ons blij. Wat er gebeurt in Tijnje met het nieuw te bouwen MFA en hoe men met elkaar de schouders zet onder het plan stemt ons tot tevredenheid. Men komt met frisse plannen en denkt na over hoe beide scholen een plek kunnen krijgen in het dorp. Dat Caparis met de nieuwe directeur een nieuwe uitstraling laat zien en daarmee de werknemers nieuwe hoop voor de onzekere toekomst geeft, stemt ons ook blij. Laten we als gemeente open staan voor de nieuwe koers en laten we vooral niet uit het oog verliezen dat deze kwetsbare groep volle aandacht verdiend. De samenwerking in OWO verband verloopt volgens planning. We roepen het college op om nu plannen te maken om te komen tot een gezamenlijke visie om verdere plannen mogelijk te maken. Een motie hierover dienen we in met nog enkele partijen. Het coalitieakkoord daagt de dorpen uit om mee te denken en om plannen te ontwikkelen die de leefbaarheid in onze mooie gemeente nog meer inhoud gaat geven. Dit is een onderdeel van het nieuwe besturen wat deze coalitie en raad voor ogen heeft. Recreatie en Toerisme is en blijft een speerpunt binnen ons beleid. De toezegging van het college om in gesprek te gaan met partners om te komen tot een optimaal fietspadenplan binnen onze gemeente steunen we van harte. Wij zijn trots op dorpen zoals Bakkeveen,Wijnjewoude, Tijnje en NijBeets. Wat is hier door eigen inwoners veel werk verricht. Ook initiatieven vanuit andere dorpen willen we koesteren en belonen. We zien uit naar het aangepaste IHP. Wat zeggen de prognoses, wat zijn de mogelijkheden? We moeten niet voor leegstand gaan bouwen. De samensmelting van scholen krijgt vorm. Wat wij willen voorkomen is dat er druk wordt uitgeoefend vanuit de gemeente. De besturen van de scholen blijven als eerste aan zet. Voorzitter bij het project kansen voor Beetsterzwaag blijkt dat het soms best lastig is om met veel partijen tot een gedragen voorstel te komen. Het uitgangspunt is dat initiatieven bij voorkeur van onderop komen maar belangen lopen niet altijd synchroon. Dan is het zoeken naar het meeste draagvlak binnen de door de raad gestelde kaders. Dat leidt soms tot teleurstelling, zoals bijvoorbeeld bij een groep Gorredijksters die de oude Skans willen behouden, maar uiteindelijk is het dan aan het college en de raad om alle belangen goed af te wegen en tot een rationeel besluit te komen. Al kunnen in zo’n proces niet de wensen van iedereen 100% gerealiseerd worden, wij vertrouwen erop dat het in Beetsterzwaag zeker goed zal komen. Het onderzoek om een sportbedrijf in het leven te roepen en sport kantines onder te brengen in een stichtingvorm steunen we van harte. Zorg voor openheid, betrek de besturen er bij zodat het plan gedragen wordt.

In de begroting is opgenomen dat de starterlening wordt  gehandhaafd. Wat ons betreft gaan we hiervoor meer reserveren. Het is geen aanslag op onze begroting omdat op termijn het geld terugstroomt in de gemeentepot. Een motie in deze richting dienen we mee in. Voorzitter, ik ga afronden. Mijn fractie kan zich vinden in deze begroting en wil het Raadsvoorstel graag steunen. Ik wil de raad, het college, de griffier en de ambtelijke organisatie bedanken voor de fijne samenwerking. De fractie van de ChristenUnie wil zich blijven inzetten om deze mooie gemeente nog meer te laten groeien en bloeien! De fractie van de ChristenUnie wenst u allen Gods zegen toe bij uw werk voor het komende jaar.

Gerrit Weening

Fractievoorzitter ChristenUnie Opsterland

« Terug

Reacties op 'Algemene beschouwingen 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.