Standpunten

Standpunten

De ChristenUnie vindt haar inspiratie in de Bijbel en vanuit dit Woord van God staan wij voor een aantal hieronder genoemde speerpunten, die wij globaal zullen toelichten. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij naar ons verkiezingsprogramma op de site.

 

Een stabiel financieel beleid

Net zoals thuis, moet ook het huishoudboekje van de gemeente kloppen. Er mag niet meer worden uitgegeven dan binnenkomt. De reserves mogen alleen worden aangesproken bij calamiteiten en onvoorziene uitgaven; dus mag er wat ons betreft de komende vier jaar geen structurele greep uit onze spaarpot worden gedaan. Het voordeel van een ruime financiële buffer is dat bij onvoorziene uitgaven niet meteen bij de burger behoeft te worden aangeklopt en de OZB of andere gemeentelijke belastingen meteen omhoog moeten. Door een voorzichtig beleid kan een eventuele verhoging zo lang mogelijk worden uitgesteld en in het geval dit wel noodzakelijk mocht zijn, zullen de burgers, die van een laag inkomen proberen rond te komen, moeten worden ontzien.

 

Betrokken bij burgers

Als gemeente draag je een belangrijke verantwoordelijkheid richting je burgers. Zo is veiligheid een belangrijk thema. Overmatig alcoholgebruik kan leiden tot onveiligheid in het verkeer en tot ernstige overlast door bijvoorbeeld mishandeling en vernieling. Bij jongeren is het drankgebruik een grote zorg waarbij de ouders gewezen moeten worden op hun verantwoordelijkheid, maar waarbij ook de gemeente een rol moet spelen. Wij steunen daarbij van harte het initiatief van de actiegroep Vroeg op Stap en de komende raadsperiode willen wij dat meer werk wordt gemaakt van de vervroeging van de sluitingstijden van de horeca. Daarnaast zullen wij ijveren voor voldoende menskracht bij de politie, zodat het veiligheidsgevoel van de burger wordt vergroot.

 

Betaalbare bouw

De laatste jaren zijn de prijzen van koopwoningen en de huren fors gestegen. Voor starters is het moeilijk om een betaalbare woning te vinden. De ChristenUnie wil dat de komende jaren meer eenvoudige maar duurzame woningen worden gebouwd zodat ook mensen met een smallere beurs een goed onderkomen kunnen vinden. Er moet meer publiciteit worden gegeven aan de mogelijkheid van startersleningen en de voorwaarden moeten worden verruimd, zodat meer burgers van deze voorziening gebruik kunnen maken. Wij moeten voorkomen dat onze inwoners gedwongen worden om hun heil bij buurgemeenten te zoeken omdat wij niet over betaalbare woningen beschikken in onze gemeente.

 

Overige speerpunten

Vanuit onze overtuiging hechten wij aan de handhaving van de zondagsrust. Zes dagen per week ondergaan wij het hectische leven van alledag, maar één dag per week mogen wij stoppen met het werk. Voor sommigen is er dan de gelegenheid tot kerkbezoek en voor anderen is er de mogelijkheid om de zondag bijvoorbeeld met het gezin, familie of vrienden door te brengen. De openstelling van bijvoorbeeld winkels leidt ertoe dat personeel gedwongen wordt of zich gedwongen voelt, om ook te gaan werken. Zo komen wij terecht in een nog grotere ratrace waarin een ongebreidelde consumptie het hoogste goed is. De huidige crisis laat zien waartoe dit kan leiden.

  

Tot nu toe zijn er geen bordelen en koffieshops in onze gemeente. Als het aan de ChristenUnie ligt, zal dit ook de komende raadsperiode en daarna, zo blijven. De exploitatie van vrouwen en het bedreigen van de volksgezondheid door drugs is wat ons betreft uit den boze.

 

De grootte van onze gemeente is zodanig dat wij van mening zijn dat wij de komende vier jaar zelfstandig kunnen blijven. Samenwerking met andere gemeenten zoals de Stellingwerven en Smallingerland vinden wij een goede zaak. Mocht echter de provincie dwingen tot herindeling, dan kijken wij met name naar Ooststellingwerf omdat deze gemeente meer overeenkomsten heeft met Opsterland dan andere buurgemeenten.